ΑΙΓΙΣ

Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

ΑΙΓΙΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Μέγαλο πλημμυρικό γεγονός

interreg logo dotsoft logogetmap logo

getmap logo dotsoft logotepak logoptava logoekpa logodpa logo