ΑΙΓΙΣ

Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

ΑΙΓΙΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Μικρό Πλημμυρικό γεγονός

interreg logo dotsoft logogetmap logo

getmap logo dotsoft logotepak logoptava logoekpa logodpa logo