ΑΙΓΙΣ

Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

ΑΙΓΙΣ

ΣΕΙΣΜΟΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ ≤ 5,9 R

Σεισμός ≤ 5,9 R

interreg logo dotsoft logogetmap logo

getmap logo dotsoft logotepak logoptava logoekpa logodpa logo