ΑΙΓΙΣ

Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

ΑΙΓΙΣ

ΣΕΙΣΜΟΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ ≥ 7,0 R

Σεισμός ≥ 7,0  R

interreg logo dotsoft logogetmap logo

getmap logo dotsoft logotepak logoptava logoekpa logodpa logo